Zásady ochrany soukromí

Privacy policy 1 image

Italské legislativní nařízení č. 196 ze dne 30. června 2003 – „Kodex ochrany osobních údajů“ – stanovuje konkrétní pravidla pro ochranu osobních údajů. Na základě tohoto právního předpisu musí být osobní údaje zpracovávány zákonným způsobem, korektně a s respektem k soukromí a právům subjektu údajů. Proto Vám píšeme, abychom Vám poskytli informace vyžadované dle článku 13 výše uvedeného nařízení. 

a) Účely a způsoby zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rámci běžné činnosti prováděné společností Davide Campari – Milano S.p.A. k následujícím účelům: - zasílání zpravodajů a obecných informacích o společnosti.

Osobní údaje jsou v souladu s uvedeným nařízením zpracovávány automatizovanými metodami (včetně elektronických a telekomunikačních metod);

b) Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je nepovinné.

c) Důsledky Vašeho odmítnutí poskytnout osobní údaje

Pokud bychom zcela nebo částečně nemohli získat a využívat Vaše osobní údaje potřebné k provádění naší činnosti, nemusíme být schopni zaručit správné plnění našich obchodních vztahů a zákonných povinností, zejména fiskálních a účetních.

d) Kategorie stran, kterým by mohly být osobní údaje předávány

Osobní údaje by mohly být předávány následujícím stranám: - orgány veřejné moci a soukromé subjekty z důvodu plnění povinností stanovených zákonem nebo smluvními ustanoveními; - další organizační struktury v rámci společnosti, které mohou tyto údaje potřebovat k plnění svých funkcí, mateřská společnost a další společnosti skupiny Campari Group.

e) Práva subjektu údajů

Práva subjektu údajů jsou popsána v článku 7 uvedeného nařízení: 

1. Každý subjekt údajů má právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, existují či neexistují, i když nebyly doposud zaznamenány, a na srozumitelné sdělení takových údajů. 

2. Každý subjekt údajů má právo znát: 

a) zdroj takových osobních údajů; 

b) účely a způsob zpracování; 

c) logiku použitou při zpracování, pokud se provádí pomocí elektronických prostředků; 

d) identifikační údaje správce údajů, zpracovatelů a určených zástupců dle čl. 5 odst. 2 legislativního nařízení 196/2003; 

e) subjekty nebo kategorie subjektů, kterým mohou být osobní údaje sděleny nebo které se mohou s takovými údaji seznamovat z pozice určeného zástupce (určených zástupců) na území státu, zpracovatele (zpracovatelů) údajů nebo osoby pověřené (osob pověřených) zpracováním. 

3. Každý subjekt údajů má právo dosáhnout: 

a) aktualizace, opravy nebo, pokud na tom existuje zájem, doplnění údajů; 

b) výmazu, anonymizace nebo zablokování údajů, které jsou zpracovávány nezákonně, včetně údajů, jejichž uchovávání není nezbytné pro účely, ke kterým byly shromážděny nebo následně zpracovány; 

c) potvrzení, že operace dle písm. a) a b) byly oznámeny, a to i pokud jde o jejich obsah, subjektům, kterým byly údaje sděleny nebo šířeny, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo kdy by to vyžadovalo použití prostředků zcela nepřiměřených ochraně daného práva. 

4. Každý subjekt údajů má právo vznést námitku, zcela nebo částečně: 

a) z legitimních důvodu vůči zpracování osobních údajů, které se ho týkají, i když jsou relevantní pro účel jejich shromažďování; 

b) vůči zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem zasílání obchodních materiálů nebo přímého prodeje nebo provádění průzkumů trhu nebo interaktivní komunikace.

Privacy policy 2 image

f) Správce údajů 

Správcem údajů je společnost Davide Campari – Milano S.p.A., se sídlem na Via F. Sacchetti n. 20, Sesto San Giovanni (MI), Itálie.

g) Zpracovatel údajů Zpracovatelem údajů je p. Roberto Gollin jakožto vrchní ředitel pro soukromí a ochranu údajů ve skupině, bytem na adrese sídla správce údajů, Via F. Sacchetti n. 20, Sesto San Giovanni (MI), Itálie.

h) Jakoukoli komunikaci můžete zasílat e-mailem na adresu [email protected]