Rozšírená politika súborov cookie

Privacy policy 1 image

Súbory cookie

Rozšírená politika súborov cookie

Cookies sa skladajú z určitého malého množstva dát nainštalovaných v prehliadači, ktoré pomáhajú vlastníkovi poskytovať službu podľa popísaných účelov. Niektoré z účelov, kvôli ktorým sa cookies inštalujú, môžu tiež vyžadovať súhlas užívateľa.

 

Technické cookies a cookies na účely súhrnnej štatistiky

Aktivita nevyhnutná na funkciu služby

Táto aplikácia používa cookies na ukladanie relácie užívateľa a vykonávanie iných aktivít, ktoré sú nevyhnutné pre túto funkciu, napríklad tých, ktoré sa týkajú distribúcie prevádzky.

Aktivity týkajúce sa ukladania nastavení, optimalizácie a štatistík

Táto aplikácia používa cookies na ukladanie nastavenia prehliadania a na optimalizáciu komfortu používateľa pri prehliadaní internetu. Medzi tieto cookies patria napríklad tie, ktoré nastavia jazyk a menu, alebo slúžia na správu štatistík prvej strany, ktoré používa priamo vlastník stránok.

Iné typy cookies alebo nástrojov tretích strán, ktoré ich môžu využívať

Niektoré zo služieb uvedených nižšie zhromažďujú štatistiky v súhrnnej forme a nemusia vyžadovať súhlas používateľa, alebo môžu byť spravované priamo vlastníkom – podľa toho, ako sú popísané – bez pomoci tretích strán.

Ak sú akékoľvek služby prevádzkované tretími stranami uvedené medzi nástrojmi nižšie, môžu slúžiť na sledovanie užívateľových návykov pri prezeraní – spolu s informáciami, ktoré sú tu uvedené, a bez vedomia používateľa. Pre ďalšie informácie si, prosím, prečítajte zásady ochrany údajov uvedených služieb.

Reklama

Tieto služby umožňujú, aby boli používateľské dáta použité na účely reklamnej komunikácie zobrazené vo forme bannerov a ďalších reklám v tejto aplikácii, ktoré môžu byť založené na záujmoch používateľa.

To neznamená, že všetky osobné dáta sú použité na tento účel. Informácie a podmienky použitia sú uvedené nižšie.

Niektoré služby uvedené nižšie môžu využívať cookies na identifikáciu užívateľov alebo používať techniku behaviorálneho cielenia, tzn. zobrazenie reklám prispôsobených záujmom a správaniu používateľa, vrátane dát získaných mimo tejto aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov daných služieb.

Criteo (Criteo SA)

Criteo je reklamná služba, ktorú poskytuje Criteo SA. Zhromažďovanie osobných dát: cookies a dáta o používaní. Miesto spracovania: Francúzsko – Zásady ochrany osobných údajov – Odhlásiť

Privacy policy 2 image

 

Analýza

Služby obsiahnuté v tejto sekcii umožňujú vlastníkovi monitorovať a analyzovať webovú prevádzku a môžu byť použité na sledovanie správania používateľa.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je služba analýzy webu, ktorú poskytuje Google Inc. („Google“). Google využíva zhromaždené údaje na monitorovanie a skúmanie používania aplikácie k príprave hlásenia o jej aktivitách a ich zdieľanie s ďalšími službami Google. Google môže využívať zhromaždené údaje na kontextualizáciu a personalizáciu reklám svojej vlastnej reklamnej siete. Zhromažďovanie osobných dát: cookies a dáta o používaní. Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov – Odhlásiť

Piwik (táto aplikácia)

Piwik je analytický softvér využívaný touto aplikáciou na priamu analýzu dát bez pomoci tretích strán. Zhromažďovanie osobných dát: cookies a dáta o používaní.

Zásady ochrany osobných údajov

Zobrazovanie obsahu z externých platforiem Tieto služby vám umožňujú prezerať obsah hosťovaný na externých platformách priamo zo stránok tejto aplikácie a interakciu s nimi. Pokiaľ je tento typ služby nainštalovaný, môže zhromažďovať dáta o webovej prevádzke stránok, kde je služba nainštalovaná, aj keď ju užívateľ nepoužíva.

Typekit (Adobe Systems Incorporated)

Typekit je služba vizualizácie písma poskytovaná Adobe Systems Incorporated, ktorá umožňuje tejto aplikácii zahrnúť tento druh obsahu na svojich stránkach. Zhromažďovanie osobných dát: dáta o využití a rôzne typy dát, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps je služba vizualizácie máp poskytovaná Google Inc., ktorá tejto aplikácii umožňuje zahrnúť tento druh obsahu na svojich stránkach. Zhromažďovanie osobných dát: cookies a dáta o používaní. Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov Interakcie s externými sociálnymi sieťami a platformami Tieto služby umožňujú interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok tejto aplikácie. Táto interakcia a informácie takto získané touto aplikáciou vždy podliehajú nastaveniam súkromia užívateľa pre dané sociálne siete. Ak je služba umožňujúca interakciu so sociálnymi sieťami nainštalovaná, môže zhromažďovať dáta o prevádzke na stránkach, na ktorých je nainštalovaná, aj keď ju používatelia nevyužívajú.

Tlačidlo +1 a sociálne widgety Google+ (Google Inc.)

Tlačidlo +1 a sociálne widgety Google+ sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Google+ poskytovanou Google Inc. Zhromažďovanie osobných dát: cookies a dáta o používaní. Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov

Tlačidlo Like a sociálne widgety Facebook (Facebook, Inc.)

Tlačidlo Like a sociálne widgety Facebook predstavujú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Facebook poskytovanou Facebook, Inc. Zhromažďovanie osobných dát: cookies a dáta o používaní. Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov

Tlačidlo Tweet a sociálne widgety Twitter (Twitter, Inc.)

Tlačidlo Tweet a sociálne widgety Twitter sú služby, ktoré umožňujú interakciu so sociálnou sieťou Twitter poskytovanou Twitter, Inc. Zhromažďovanie osobných dát: cookies a dáta o používaní. Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov

Ako môžem spravovať inštaláciu cookies?

Spolu s tým, čo je uvedené v tomto dokumente, môže užívateľ spravovať nastavenia cookies priamo zo svojho prehliadača a napríklad zabrániť v ich inštalácii tretím stranám. Pomocou nastavenia prehliadača možno tiež zmazať cookies, ktoré boli už nainštalované, vrátane cookies, ktoré môžu obsahovať súhlas s inštaláciou cookies touto webovou stránkou. Treba si pamätať, že zablokovaním cookies môžete ovplyvniť funkciu tejto stránky. Informácie o tom, ako spravovať cookies vo svojom prehliadači, môžu užívatelia nájsť na nasledujúcich adresách: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Microsoft Windows Explorer.

V prípade služieb poskytovaných tretími stranami môžu užívatelia uplatniť svoje právo vystúpiť zo sledovacej aktivity pri využití informácií, ktoré poskytujú pravidlá ochrany osobných údajov tretej strany, kliknutím na odkaz odhlásiť, ak je k dispozícii, alebo kontaktovaním tretej strany.

Bez ohľadu na vyššie uvedené vlastník informuje, že užívatelia môžu využiť stránku: Your Online Choices. Táto služba umožňuje užívateľovi zvoliť vlastné nastavenie sledovania pre väčšinu reklamných nástrojov. Vlastník preto užívateľovi odporúča využiť túto možnosť spolu s informáciami uvedenými v tomto dokumente.

Správca dát a vlastník

Davide Campari Milano SpA. – Via F. Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), info.privacy@campari.it

Pretože inštaláciu cookies tretích strán a ďalších sledovacích systémov prostredníctvom služieb použitých v tejto aplikácii nemôže vlastník technicky regulovať, považujte všetky špecifické odkazy na cookies a sledovacie systémy inštalované tretími stranami za orientačné. Pre získanie kompletných informácií si prečítajte zásady ochrany osobných údajov danej služby tretej strany uvedené v tomto dokumente.

Vzhľadom na objektívnu zložitosť spojenú s technológiami identifikácie na základe cookies a ich veľmi tesnej integrácie do prevádzky webu odporúčame používateľom kontaktovať vlastníka, ak chcú bližšie informácie o využití cookies samotných a ich akéhokoľvek použitia, napríklad treťou stranou, vykonávaného cez túto stránku.

Definície a právne odkazy

Osobné dáta (alebo len dáta)

Akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, právnickej osoby, inštitúcie alebo združenia, ktoré možno identifikovať alebo sú identifikované aj nepriamo odkazom na akékoľvek ďalšie informácie, napríklad osobné identifikačné číslo.

Dáta o používaní

Informácie zhromažďované automaticky z tejto aplikácie (alebo služieb tretích strán používaných touto aplikáciou), ktoré môžu zahŕňať: IP adresy alebo doménové mená počítačov používateľov tejto aplikácie, URL adresy (Uniform Resource Identifier), čas požiadavky, metódu použitú na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru odoslaného ako odpoveď, číselný kód označujúci status odpovede serveru (úspešný výsledok, chyba atď.), krajinu pôvodu, vlastnosti prehliadača a operačného systému používaného užívateľom, rôzne časové detaily návštevy (napr. čas strávený na každej stránke v aplikácii) a detaily o ceste v rámci aplikácii, vrátane osobitných odkazov na sekvenciu navštívených stránok a ďalšie parametre operačného systému zariadenia alebo IT prostredia používateľa.

Užívateľ

Jednotlivec používajúci túto aplikáciu sa musí zhodovať alebo byť splnomocnený dotknutou osobou, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Dotknutá osoba

Právnická alebo fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Spracovateľ dát (alebo správca dát)

Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa alebo akýkoľvek iný orgán, združenie alebo organizácia poverená správcom dát spracovávať osobné dáta v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Správca dát (alebo vlastník) Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa alebo akýkoľvek iný orgán, združenia alebo organizácie s právom rozhodovať, aj spoločne s iným správcom dát, o účeloch a metódach spracovania osobných údajov a na to využitých prostriedkoch, vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a použitia tejto aplikácie.

Správca dát je, pokiaľ nie je uvedené inak, vlastníkom tejto aplikácie. Táto aplikácia Hardvérový alebo softvérový nástroj, ktorým sú zhromažďované osobné údaje používateľa. Cookie Malý dátový súbor uložený v užívateľovom zariadení. Právne informácie Oznámenie pre európskych užívateľov: Toto vyhlásenie o ochrane súkromia bolo pripravené na splnenie povinností podľa čl. 10 smernice Európskeho parlamentu 95/46/ES, podľa ustanovení smernice 2002/58/ES, v znení upravenom smernicou 2009/136/ES, na tému cookies. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne tejto aplikácie.