ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Privacy policy 1 image

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov

V súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov („GDPR“) by sme vás chceli informovať o spracovaní vašich osobných údajov získaných pri používaní týchto webových stránok, pri zaslaní mailu prostredníctvom týchto stránok alebo prostredníctvom vyplnenia formulárov na týchto webových stránkach.

Tieto informácie platia iba pre tieto webové stránky. Neplatia pre iné webové stránky, ktoré možno navštíviť kliknutím na odkazy na týchto webových stránkach. Kontrolór údajov nenesie zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

1. Typy spracovávaných údajov

1.1 Navigačné údaje

Počítačové systémy a softvérové ​​postupy používané na prevádzkovanie týchto webových stránok získavajú počas svojej bežnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitný pri používaní internetových komunikačných protokolov. Tieto informácie sa nezhromažďujú za účelom identifikovania subjektov údajov, ale vzhľadom na ich povahu by mohli byť použité na identifikáciu používateľov prostredníctvom spracovania a pridruženia k údajom od tretích strán.


Tieto údaje slúžia výlučne na získanie anonymných štatistických informácií o používaní webových stránok a na overenie ich správneho fungovania a sú vymazané ihneď po ich spracovaní.
Údaje by mohli byť použité na zistenie zodpovednosti v prípade hypotetických trestných činov proti týmto webovým stránkam. S výnimkou takýchto prípadov sa údaje o webových kontaktoch neuchovávajú dlhšie ako po dobu siedmich dní.

​​​​​​​1.2 Cookies

Pozrite si dokument „Cookie Policy“ (Politika cookies) na našich webových stránkach.

​​​​​​​1.3 Údaje dobrovoľne poskytnuté používateľom

Nepovinné, výslovné a dobrovoľné zasielanie e-mailov na adresy uvedené na týchto webových stránkach, vyplnenie údajových formulárov a/alebo iných formulárov na odber noviniek, ktoré sa nachádzajú na týchto webových stránkach, umožňujú následné získanie adresy odosielateľa, ktorá je potrebná na odpovedanie na jeho žiadosti, ako aj všetky ostatné osobné údaje zadané v týchto formulároch alebo v odoslaných e-mailoch.

Špecifické súhrnné informácie možno nahlásiť alebo zobraziť na jednotlivých webových stránkach, ktoré sú na požiadanie pripravené na konkrétne služby.

2. Účely a metódy spracovania osobných údajov

Ako je konkrétne uvedené v každom údajovom formulári, osobné údaje dobrovoľne poskytnuté používateľom budú spracované na tieto účely:

 1. odoslanie požadovaných informácií,

 2. dodanie objednaných výrobkov a služieb a plnenie zmluvných záväzkov,

 3. plnenie povinností podľa zákonov a predpisov,

 4. účtovníctvo, fakturácia, správa úverov a administratívne činnosti vo všeobecnosti,

 5. zasielanie noviniek a pravidelných e-mailov o produktoch skupiny Campari, propagačné aktivity rôznych druhov a spracovanie údajov na štatistické účely,

 6. profilovanie alebo zhromažďovanie a spracovanie údajov o používateľoch s cieľom rozdeliť ich do skupín podľa ich správania.

Spracovanie údajov sa vykonáva v súlade so zákonom stanovenými obmedzeniami a podmienkami, pomocou automatizovaných nástrojov, vrátane elektronických a telematických metód. Dodržiavame konkrétne bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate dát, ich nedovolenému alebo nesprávnemu použitiu alebo neoprávnenému prístupu k nim.
Údaje budú uchovávané po dobu potrebnú na poskytnutie požadovaných informácií a služieb. V prípadoch uvedených v bodoch 5 a 6 sa budú uchovávať po dobu 24 mesiacov, pričom táto doba podlieha vašim námietkam.

3. Poskytovanie osobných údajov

S výnimkou navigačných údajov je poskytovanie osobných údajov nepovinné.

4. Dôsledky vášho odmietnutia poskytnúť osobné údaje

Nedostatok úplnej alebo čiastočnej dostupnosti údajov môže znemožniť sledovanie vyššie uvedených účelov.

5. Kategórie strán, ktorým by mohli byť poskytnuté osobné údaje

Dátový predmet, s ktorým narábame, sa nebude rozširovať, predávať tretím stranám ani s nimi vymieňať bez súhlasu dotknutej osoby. Rozsah poskytovania údajov je obmedzený výlučne na subjekty schopné zmluvného plnenia a dodržiavania zákonných povinností. Údaje môžu preto byť poskytnuté tretím stranám patriacim do týchto kategórií:

 • subjekty, ktoré poskytujú služby riadenia informačného systému,

 • právnické firmy alebo spoločnosti pri asistenčných a poradenských vzťahoch,

 • úrady, verejné orgány a príslušné orgány na plnenie zákonných povinností a/alebo ustanovení verejných orgánov,

 • pobočky spoločnosti Campari, externí alebo interní spracovatelia údajov, ktorí sa priamo podieľajú na vykonávaní služby alebo sú zákonom oprávnení na oboznámenie sa s údajmi.

V rámci organizácie dátového kontrolóra budú údaje poskytnuté len tým subjektom, ktoré sú za spracovanie údajov zodpovedné.

Privacy policy 2 image

6. Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo na prístup k týmto údajom, na ich opravu alebo na zrušenie spracovania svojich osobných údajov a právo vyžadovať ich prenosnosť (t.j. právo dotknutej osoby získať údaje, ktoré poskytla vo formáte, ktorý je čitateľný automatickým zariadením alebo žiadať o ich prenos inému kontrolórovi údajov). Majú tiež právo odvolať daný súhlas a podať sťažnosť príslušnému miestnemu orgánu pre ochranu osobných údajov (Garante Privacy).

Majú tiež právo kedykoľvek namietať spracovanie svojich údajov na účely priameho marketingu a profilovania.

Na uplatnenie týchto práv môžu subjekty údajov postúpiť svoje žiadosti kontrolórovi údajov na túto adresu: Att.ne of the Legal Representative of Davide Campari Milano S.p.A. – Via Franco Sacchetti n. 20 – Sesto San Giovanni (Miláno); subjekty môžu tiež kontaktovať úradníka pre ochranu údajov na e-mailovej adrese: gpdp.office@campari .

7. Kontrolór údajov

Kontrolórom údajov je DAVIDE CAMPARI – MILANO S.p.A. so sídlom Via F. Sacchetti n.20, Sesto San Giovanni (Miláno), Taliansko.

8. Úradník pre ochranu údajov

Úradník pre ochranu údajov má rovnaké sídlo ako kontrolór údajov. E-mailová adresa: gpdp.office@campari.com

9. Spracovatelia údajov

Externými spracovateľmi údajov sú:

 • ContactLab S.p.A., Via Natale Battaglia, n. 12, Miláno, Taliansko,

 • Softec S.p.A. – Piazzale Lugano 19, 20158 Miláno, Taliansko.