Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website wordt uitgegeven door Davide Campari-Milano S.P.A. met maatschappelijke zetel in Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië (hierna samen met haar filialen “Gruppo Campari” genoemd), voor informatiedoeleinden om de kennis over Gruppo Campari en haar producten te bevorderen. Alvorens u de website raadpleegt en gebruikt, verzoeken wij u onderstaande algemene toegangsvoorwaarden aandachtig door te lezen, aangezien uw instemming op de homepage of in ieder geval elk gebruik van de website impliceren dat u voormelde algemene voorwaarden integraal aanvaardt. Gelieve te noteren dat u ze door deze aanvaarding moet naleven. Indien u de voornoemde algemene voorwaarden echter afwijst en er dus niet aan gebonden wil zijn, wordt u vriendelijk verzocht de website te verlaten. U wordt ook vriendelijk verzocht de website te verlaten indien u in het land waarin u zich bevindt, niet de wettelijk verplichte leeftijd hebt om alcoholische dranken te verbruiken of indien u zich in een land bevindt waarin het gebruik van of gewoon de toegang tot de inhoud van de website wettelijk niet zijn toegestaan. Het staat Gruppo Campari vrij de algemene toegangsvoorwaarden voor de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen wanneer Campari dat passend vindt. De verantwoordelijkheid voor het lezen van de algemene voorwaarden bij elk nieuw bezoek ligt derhalve volledig bij de gebruiker die toegang heeft tot de website.

Handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten

Gruppo Campari is de exclusieve eigenaar of wettige gebruiker van de inhoud van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekeningen, tekst, afbeeldingen, audio- en videofragmenten. Alle nominatief of figuratief getoonde handelsmerken zijn de exclusieve eigendom van Gruppo Campari of haar dochterondernemingen, of verwijzen naar producten die Gruppo Campari namens andere bedrijven verdeelt op basis van commerciële overeenkomsten. Alle handelsmerken zijn gedeponeerd bij de bevoegde Italiaanse of internationale autoriteiten en zijn beschermd door de van kracht zijnde wetten op de intellectuele eigendom. Elk gebruik en elke reproductie, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de houders van de rechten op deze handelsmerken is verboden. Alle inhoud op deze website mag rechtstreeks of via derden worden afgedrukt op voorwaarde dat het gedownloade materiaal uitsluitend voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt en op geen enkele wijze wordt gewijzigd en dat met name op het vernoemde gedownloade materiaal geen copyrightverwijzing zoals “© Davide Gruppo Campari-Milano S.p.A 2004” of andere mogelijke aanduidingen van exclusieve rechten worden geplaatst.

Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik en het raadplegen van de website gebeuren op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker die er toegang toe heeft. Gruppo Campari verbindt zich ertoe geüpdatete informatie te verstrekken en continue toegang tot de website te verschaffen aan de gebruikers die de website wettelijk mogen bezoeken. De website en de inhoud ervan worden ter beschikking gesteld en aanvaard in de staat waarin ze zich bevinden, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de werking van de website of het virusvrij zijn ervan, de nauwkeurigheid van de aangeboden diensten en/of de juistheid en volledigheid van de op de website gepubliceerde informatie. Gruppo Campari, haar dochterondernemingen, directeurs, managers en werknemers zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot het materiaal op de website, noch voor eventuele gevolgschade van welke aard dan ook die zou voortvloeien uit de toegang tot of het raadplegen van de website of uit de onmogelijkheid van het gebruik ervan, noch voor het vertrouwen dat in de informatie op de website gesteld wordt. Gruppo Campari behoudt zich hierbij het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te beëindigen of een onderwerp of onderdeel van de website te deactiveren waardoor deze niet meer geraadpleegd kunnen worden. Verwijzingen naar een bepaald product of een bepaalde dienst impliceren niet dat Gruppo Campari garandeert dat dit product of deze dienst in alle landen beschikbaar zijn.

Communicatie met de website

Alle naar de website verzonden gegevens of ander materiaal, per e-mail of op een andere manier, worden als niet-vertrouwelijk behandeld. Daarom wordt u vriendelijk verzocht geen informatie te verzenden die u vertrouwelijk wil houden. Door het overmaken van informatie of enig ander materiaal geeft u Gruppo Campari het niet-exclusieve en onherroepbare recht om deze inhoud, geheel of gedeeltelijk, kosteloos te gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiceren, vertalen, verspreiden of tonen, op gelijk welke wijze en via gelijk welk middel of technologie. U erkent dat het Gruppo Campari vrij staat om het materiaal dat u naar de website gezonden hebt, voor om het even welke doeleinden, inclusief de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van producten, te gebruiken. Gruppo Campari betaalt geen enkele vergoeding voor het toegezonden materiaal, ongeacht het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Gruppo Campari selecteert noch controleert de inhoud die door derden naar de website verzonden wordt en is niet aansprakelijk voor de selectie en/of controle hiervan. Gruppo Campari neemt derhalve geen enkele aansprakelijkheid of verplichting in dit verband op zich.

Automatisch verzamelde gegevens

Telkens u zich toegang tot de website verschaft, verzendt uw browser automatisch uw IP-adres (internet protocol) samen met nog andere informatie zoals het browsertype dat u gebruikt, de datum en het tijdstip waarop u de website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om de website af te stemmen op uw surfgedrag, gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en voor het beheer van de website zelf. Ook wijzen we u erop dat informatie kan worden verzameld via “cookies”. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken aan de website en de bezochte pagina’s, maar worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen om u te contacteren of om informatie van uw computer te halen. Bij de meeste internetbrowsers kunt u de cookies echter uitschakelen of blokkeren of ontvangt u een bericht vooraleer ze op uw computer worden opgeslagen.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links naar websites van derden staan. Deze koppelingen impliceren geenszins dat Gruppo Campari garant staat voor de inhoud van deze websites of deze goedkeurt. Gruppo Campari is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud ervan. U bent rechtstreeks en uitsluitend aansprakelijk voor de toegang tot en het raadplegen van deze websites. Het spreekt voor zich dat Gruppo Campari op geen enkele wijze aansprakelijk is voor de algemene voorwaarden van andere bedrijven. Elke gebruiker die op zijn of haar eigen “homepage” een koppeling naar de website wil plaatsen, moet hiertoe de uitdrukkelijke en formele toestemming vragen aan Gruppo Campari op het volgende e-mailadres: communications@campari.com.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De algemene toegangsvoorwaarden voor de website vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Italiaanse recht. U erkent hierbij onherroepelijk dat de Italiaanse rechtbank bevoegd is voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met bovenvermelde algemene voorwaarden, uw bezoek aan of gebruik van de website.

Ons vakmanschap drink je met verstand.