Privacybeleid

Privacy policy 1 image

Het Italiaanse wetsdecreet nr. 196 van 30 juni 2003 – 'Wet op de bescherming van persoonlijke gegevens' – voorziet in specifieke regels voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Op basis van deze wet moeten
persoonlijke gegevens verwerkt worden op een manier die rechtmatig en eerlijk is, en met respect voor de privacy en rechten van de betrokkene. Daarom geven we hier de informatie weer die vereist wordt onder Art. 13 van het bovenvermelde wetsdecreet.

a) De doeleinden en methodes voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verwerkt binnen het kader van de activiteiten uitgevoerd door Davide Campari – Milano S.p.A. voor de volgende doeleinden:

- het versturen van nieuwsbrieven en algemene informatie over het bedrijf.

Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met het wetsdecreet verwerkt via geautomatiseerde methodes (met inbegrip van elektronische methodes en telecommunicatiemethodes).

b) Het verstrekken van persoonlijke gegevens

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is optioneel.

c) Gevolgen van uw weigering om persoonlijke gegevens te verstrekken

Als we de noodzakelijke persoonlijke gegevens om onze activiteit uit te voeren geheel of gedeeltelijk niet kunnen verkrijgen, dan zijn we mogelijk niet in staat om onze zakelijke relaties naar behoren te vervullen en onze wettelijke verplichtingen na te komen, met name onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

d) Categorieën van partijen aan wie persoonlijke gegevens kunnen worden overgemaakt

Persoonlijke gegevens kunnen aan de volgende partijen worden overgemaakt:

- openbare of particuliere entiteiten voor verplichtingen onder wettelijke of contractuele bepalingen;

- andere structuren binnen de organisatie van het bedrijf die de gegevens nodig kunnen hebben voor de uitoefening van hun functie, de moedermaatschappij en de andere bedrijven van de Campari Group.

e) De rechten van het gegevenssubject

Art. 7 van het wetsdecreet omschrijft de rechten van het gegevenssubject als volgt:

1. Ieder gegevenssubject heeft het recht om bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonlijke gegevens met betrekking tot hem/haar bestaan, zelfs als deze nog niet vastgelegd zijn, en ieder gegevenssubject heeft er recht op dat die gegevens op een duidelijke manier aan hem/haar overgemaakt worden.

2. Ieder gegevenssubject heeft het recht om te weten:

a) wat de bron is van dergelijke persoonlijke gegevens;

b) wat de doeleinden en methodes van de verwerking zijn;

c) wat de logica is die toegepast wordt bij de verwerking, indien dit met behulp van elektronische instrumenten gebeurt;

d) wat de identificatiegegevens van de gegevensbeheerder, verwerkende instanties en aangewezen vertegenwoordigers zijn, in overeenstemming met Art. 5, paragraaf 2 van wetsdecreet 196/2003;

e) aan welke entiteiten of categorieën van entiteiten de persoonlijke gegevens overgemaakt kunnen worden of welke (categorieën van) entiteiten kennis kunnen nemen van dergelijke gegevens in hun hoedanigheid als aangewezen vertegenwoordiger(s) op het grondgebied van het land, gegevensverwerker(s) of persoon/personen verantwoordelijk voor de verwerking.

3. Ieder gegevenssubject heeft er recht op:

a) dat de gegevens bijgewerkt, gecorrigeerd of, indien van belang, vervolledigd worden;

b) dat onrechtmatig verwerkte gegevens gewist worden, omgezet worden naar een anonieme vorm of geblokkeerd worden, met inbegrip van gegevens waarvan het voor de doeleinden waarvoor ze verzameld en vervolgens verwerkt werden, niet nodig is dat ze bewaard worden;

c) dat er verklaard wordt dat de handelingen onder punt a) en b) werden gemeld, ook wat de inhoud betreft, aan de personen aan wie de gegevens werden overgemaakt, tenzij dergelijke acties onmogelijk zijn of middelen vereisen die volledig buiten proportie zijn tot het waarborgen van het recht.

4. Ieder gegevenssubject heeft het recht om volledig of deels bezwaar te maken:

a) op rechtmatige gronden, tegen het verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot zichzelf, zelfs als de verwerking relevant is voor het doel van de gegevensverzameling;

b) tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot zichzelf met als doel het opsturen van commerciële materialen, directe verkoop of het uitvoeren van marktonderzoeken of interactieve communicatie.

Privacy policy 2 image

f) Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is het bedrijf Davide Campari – Milano S.p.A., met statutaire zetel in Via F. Sacchetti, 20 – Sesto San Giovanni (MI), Italië.

g) Gegevensverwerker

De gegevensverwerker is dhr. Roberto Gollin, Group Privacy & Data Protection Sr. Director, gevestigd op de statutaire zetel van de beheerder op Via F. Sacchetti 20 – Sesto San Giovanni (MI), Italië.

h) Voor alle communicatie kunt u een e-mail sturen naar [email protected]