PODMIENKY POUŽÍVANIA

Privacy policy 1 image

Obsah týchto webových stránok zverejňuje spoločnosť Davide Campari-Milano SPA so sídlom na adrese Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Taliansko (ďalej spoločne s jej pridruženými spoločnosťami len „Gruppo Campari“) výhradne na informačné účely za zámerom šíriť povedomie o spoločnosti Gruppo Campari a jej značkách. Než začnete prehliadať a používať tieto webové stránky, dôkladne si, prosím, prečítajte celé ďalej uvedené štandardné podmienky prístupu, pretože súhlas, ktorý poskytnete na hlavnej stránke, alebo v každom prípade pri celkovom používaní týchto webových stránok, zahŕňa prijatie týchto štandardných podmienok. Upozorňujeme, že váš súhlas s podmienkami bude pre vás záväzný. Ak by ste naopak s týmito štandardnými podmienkami nesúhlasili, a neboli teda ochotní sa zaviazať k ich dodržiavaniu, prosíme vás, aby ste tieto webové stránky opustili. Ďalej vás tiež žiadame, aby ste tieto webové stránky opustili, ak ste nedosiahli vek, od ktorého je povolená konzumácia alkoholických nápojov v krajine vášho bydliska, inak povedané, ak žijete v krajine, kde nie je používanie alebo samotný prístup k obsahu týchto webových stránok povolený zákonom. Gruppo Campari môže ľubovoľne zmeniť štandardné podmienky prístupu k webovým stránkam kedykoľvek to bude považovať za vhodné, bez povinnosti to akokoľvek oznamovať, a teda ostáva vo výlučnej zodpovednosti užívateľa s povoleným prístupom, aby si pri každom ďalšom vstupe na tieto webové stránky opätovne prečítal tieto štandardné podmienky .

Ochranné známky a právo duševného vlastníctva

Gruppo Campari je výhradným vlastníkom alebo právoplatným užívateľom obsahu týchto webových stránok, okrem iného vrátane vzorov, výňatkov, obrázkov, audio i video záznamov. Všetky zobrazené ochranné známky, slovné i obrazové, sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Gruppo Campari alebo ňou riadených spoločností alebo sa týkajú výrobkov, ktoré spoločnosť Gruppo Campari distribuuje v zastúpení iných spoločností na základe obchodných dohôd. Všetky ochranné známky sú podané na príslušných talianskych či medzinárodných úradoch a chránené príslušnými zákonmi upravujúcimi duševné vlastníctvo. Akékoľvek použitie alebo kopírovanie akéhokoľvek druhu je bez písomného povolenia držiteľov príslušných práv k ochranným známkam zakázané. Akýkoľvek obsah tejto webovej stránky môže byť vytlačený buď priamo, alebo prostredníctvom tretích strán, pokiaľ bude použitie takto stiahnutého materiálu výhradne pre osobné účely a nie na komerčné využitie a pokiaľ tento materiál nebude žiadnym spôsobom upravovaný a najmä ak nebude na uvedenom stiahnutom materiáli uvedená žiadna zmienka autorských práv, napr. „© Davide Gruppo Campari-Milano SpA 2004“, ani žiadna iná zmienka exkluzivity, ktorá by prípadne mohla byť uvedená.

Obmedzenie zodpovednosti

Každý používateľ s prístupom na webové stránky bude individuálne a výhradne zodpovedný za používanie a prezeranie týchto stránok. Gruppo Campari sa týmto zaväzuje, že povolí nepretržitý prístup na webové stránky tým užívateľom, ktorí sú podľa zákona oprávnení na prezeranie týchto webových stránok, a ďalej sa zaväzuje, že bude poskytovať aktuálne informácie. Táto webová stránka aj jej obsah sú však poskytované a prijímané v takej podobe, v akej sú, bez akejkoľvek záruky, výslovnej ani predpokladanej, s ohľadom na prevádzku webových stránok alebo neprítomnosť vírusov, starostlivosť ponúkaných služieb a/alebo správnosť a úplnosť informácií zverejnených na tejto webovej stránke. Spoločnosť Gruppo Campari, ňou riadené spoločnosti a jej riaditelia, vedúci pracovníci a zamestnanci teda nepreberajú žiadnu zodpovednosť za žiadnu prípadnú chybu, nepresnosť alebo opomenutie týkajúce sa materiálov uvedených na webovej stránke ani nepreberajú žiadnu zodpovednosť za možné škody akéhokoľvek druhu, ku ktorým by došlo následkom zodpovedajúceho prístupu či prezerania alebo nemožnosti použiť webové stránky, ani za spoľahlivosť materiálov obsiahnutých na webových stránkach. Gruppo Campari si týmto vyhradzuje právo pozastaviť prístup na webovú stránku alebo vykonať akúkoľvek deaktiváciu, ktorá môže zabrániť zisťovaniu akejkoľvek záležitosti alebo vstupu na akúkoľvek časť stránok, a to kedykoľvek a bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia. Zmienky o akomkoľvek konkrétnom produkte alebo službe neznamenajú, že by sa spoločnosť Gruppo Campari snažila o zabezpečenie dostupnosti takéhoto produktu alebo služby vo všetkých krajinách.

Komunikácia s webovými stránkami

Všetku komunikáciu či akékoľvek iné materiály zasielané na webovú stránku e-mailom alebo akýmikoľvek inými prostriedkami je potrebné vnímať ako nedôverné; žiadame vás teda, aby ste neposielali informácie, ktoré si prajete uchovať v utajení. Oznamovanie informácií alebo akéhokoľvek iného materiálu obsahuje potvrdenie v prospech spoločnosti Gruppo Campari, že preberá slobodné a neodvolateľné oprávnenie používať, kopírovať, meniť, zverejniť, prekladať, šíriť alebo zobrazovať všetko, čo prijala, tiež nevýhradným spôsobom, buď samostatne, alebo ako súčasť iného projektu, akýmkoľvek spôsobom a akýmikoľvek prostriedkami alebo technológiami. Potvrdzujete, že spoločnosť Gruppo Campari môže ľubovoľne využívať materiál zaslaný na webové stránky na akýkoľvek účel, vrátane vývoja, výroby a predaja produktov. Gruppo Campari nezaisťuje žiadny druh kompenzácie za zaslaný materiál bez ohľadu na jeho použitie. Gruppo Campari nevykonáva žiadny výber ani kontrolu obsahu zasielaného na webové stránky tretími stranami a nepreberá zodpovednosť za výber ani za kontrolu uvedeného materiálu, teda spoločnosť Gruppo Campari žiadnym spôsobom nepreberá zodpovednosť ani povinnosť týkajúcu sa vyššie uvedeného.

Privacy policy 2 image

Automaticky zhromažďované informácie

Vždy, keď vstúpite na tieto webové stránky, váš prehliadač automaticky prevedie adresu internetového protokolu spoločne s určitými informáciami, napr. typ používaného prehliadača, dátum a čas prístupu na webovú stránku, aby vám prispôsobil vaše prehliadanie, zobrazoval vami preferovaný obsah ako aj za účelom vlastnej správy webových stránok. Ďalej si dovoľujeme upozorniť, že môžu byť získavané informácie prostredníctvom cookies. Cookies poskytujú informácie o každom skoršom prístupe na webové stránky a prípadne na konkrétne navštívené stránky, no nebudú použité na získavanie osobných údajov so zámerom vás kontaktovať alebo zhromažďovať údaje z vášho počítača. Avšak u väčšiny internetových prehliadačov je možné cookies buď zrušiť alebo zakázať, alebo nastaviť oznámenia o ich nahrávaní do počítača.

Odkaz na iné webové stránky

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Uvedené odkazy v žiadnom prípade neznamenajú, že by spoločnosť Gruppo Campari zaručovala či schvaľovala obsah uvedených webových stránok. Gruppo Campari v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za ich obsah. Za prístup a prezeranie uvedených webových stránok preberáte výhradnú zodpovednosť. Rozumie sa tiež, že spoločnosť Gruppo Campari nepreberá v žiadnom prípade zodpovednosť za podmienky stanovené inými spoločnosťami. Akýkoľvek užívateľ, ktorý si želá vložiť na svoju vlastnú „domovskú“ stránku odkaz na tieto webové stránky, musí výslovne požiadať spoločnosť Gruppo Campari o oficiálne schválenie na tejto e-mailovej adrese: communications@campari.com.

Rozhodné právo a príslušná súdna právomoc

Podmienky prístupu na webové stránky sa riadia talianskou legislatívou a musia byť vykladané v súlade s talianskymi zákonmi. Týmto neodvolateľne súhlasíte s tým, že v prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z týchto zmluvných podmienok, alebo súvisiaceho s týmito zmluvnými podmienkami v kontexte vášho pohybu na stránkach alebo ich využívaním, je kompetentným súdom príslušný taliansky súd.

Pite Aperol s rozumom